Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STORESOLUTIONS.PL

Spis treści:

 • 1 Definicje
 • 2 Postanowienia ogólne
 • 3 Konto Klienta
 • 4 Zamówienia
 • 5 Płatność i cena
 • 6 Realizacja Zamówienia
 • 7 Umowa licencji
 • 8 Odstąpienie od umowy
 • 9 Rękojmia za wady
 • 10 Ochrona Danych Osobowych
 • 11 Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • 12 Świadczenie usług drogą elektroniczną
 • 13 Postanowienia końcowe

 §1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 • Sklep / Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem https://sklep.brandactive.pl;
 • Sprzedawca – Brand Active Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Jana i Jędrzej Śniadeckich 20C/3, 35-006 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617468, NIP: 8133721435, REGON: 364434771, adres e-mail: info@storesolutions.pl;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 • Zarejestrowany Klient – Klient korzystający ze Sklepu internetowego, który dokonał Rejestracji i założył Konto klienta;
 • Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu internetowego, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta klienta;
 • Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, określony przez Klienta podczas Rejestracji  w  Sklepie  internetowym,  umożliwiający dostęp do Konta klienta i służący jego zabezpieczeniu;
 • Konto klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także uzyskaniu przez Klienta informacji o historii Zamówień;
 • Konsument – osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składania Zamówień i dokonywania zakupów Produktów i zawierania Umów i Umów licencji;
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy;
 • Koszyk - usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, w ramach, której widoczne są Produkty dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy lub Umowy licencji złożoną Sprzedawcy przez Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy lub Umowy licencji.
 • Usługi - rozumie się przez to usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 • Produkty Shoper – rozumie się przez to oprogramowanie komputerowe do prowadzenia sklepu internetowego oraz oprogramowanie stanowiące rozszerzenie funkcjonalności sklepu internetowego, oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, na podstawie programu resselerskiego Shoper; Klient korzysta z Produktów Shoper po ich zakupie w Sklepie internetowym na podstawie odpowiednich regulaminów i licencji Shoper dostępnych na stronie https://shoper.pl; Wszelką odpowiedzialność za prawidłowe działalnie Produktów Shoper ponosi wyłącznie Shoper, Sprzedawca nie jest stroną umów licencyjnych zawartych pomiędzy Shoper, a Klientem na skutek Zamówienia złożonego w Sklepie internetowym, a jedynie pośredniczy w ich zawarciu;
 • Produkty Shopify - rozumie się przez to oprogramowanie komputerowe do prowadzenia sklepu internetowego oraz oprogramowanie stanowiące rozszerzenie funkcjonalności sklepu internetowego, oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, jako autoryzowany dystrybutor Shopify; Klient korzysta z Produktów Shopify po ich zakupie w Sklepie internetowym na podstawie odpowiednich regulaminów i licencji Shopify dostępnych na stronie https://shopify.com; Wszelką odpowiedzialność za prawidłowe działalnie Produktów Shopify ponosi wyłącznie Shopify, Sprzedawca nie jest stroną umów licencyjnych zawartych pomiędzy Shopify, a Klientem na skutek Zamówienia złożonego w Sklepie internetowym, a jedynie pośredniczy w ich zawarciu
 • Shoper – Dreamcommerce S.A., ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków, czyli podmiot na rzecz, którego Sprzedawca prowadzi dystrybucję Produktów Shoper na podstawie programu resselerskiego Shoper;
 • Shopify – Shopify Inc., 150 Elgin Street, 8th Floor, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, czyli podmiot na rzecz, którego Sprzedawca prowadzi dystrybucję Produktów Shopify jako autoryzowany dystrybutor Shopify;
 • Aplikacje – oprogramowanie stanowiące rozszerzenie funkcjonalności sklepu internetowego Klienta, którego twórcą jest Sprzedawca i do którego Sprzedawcy przysługuje pełnia praw autorskich, z wyjątkiem elementów pochodzących z otwartego oprogramowania (Open Source), udostępniane Klientowi na podstawie Umowy licencji,
 • Produkty – rozumie się przez to łącznie Usługi, Aplikacje, Produkty Shoper oraz Produkty Shopify;
 • Umowa - w zależności od rodzaju Produktu rozumie się przez to umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług Produktów objętych Zamówieniem, przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której warunki określa Regulamin;
 • Umowa licencji – umowa, na podstawie której Sprzedawca udziela Klientowi odpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji przez czas określony;
 • RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

§2 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dostępny pod adresem storesolutions.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Brand Active Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Jana i Jędrzej Śniadeckich 20C/3, 35-006 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617468, NIP: 8133721435, REGON: 364434771, adres e-mail: info@storesolutions.pl.

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 3. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem Zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: https://storesolutions.pl/regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 5. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty oferowane w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 6. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 7. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
 8. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
 9. mediację,
 10. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
 11. zwrócenie się do Federacji Konsumentów,
 12. skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).

§3 Konto Klienta

 1. Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje Rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu Rejestracji.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.
 4. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
 5. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji, korzystając z formularza Zamówienia.
 6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

§4 Zamówienia

 1. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy lub Umowy licencyjnej w przypadku gdy przedmiotem Zamówienia jest Aplikacja.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia Zamówienia:
 • złożenie Zamówienia po wcześniejszej Rejestracji, za pośrednictwem Konta klienta,
 • złożenie Zamówienia bez Rejestracji, za pośrednictwem formularza Zamówienia.
 1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
 2. Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu Produktów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu Produktów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem podania swoich danych. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia.
 5. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty
 6. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.
 7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia lub powiązany z Kontem klienta wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”. E-mail ten stanowi przyjęcie oferty Klienta. W momencie poinformowania Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie Umowy, a w przypadku Aplikacji Umowy licencyjnej, między Sprzedawcą a Klientem.
 8. Wraz z informacją potwierdzającą przyjęcie Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi załączniki w formacie PDF w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzoru formularza reklamacji.

§5 Płatność i cena

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt tytułem złożonego Zamówienia przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury proforma.
 2. Wpłaty dokonać należy na rachunek: Brand Active Sp. z o.o., ul. Jana i Jędrzej Śniadeckich 20C/3, 35-006 Rzeszów, o numerze: 41 1050 1562 1000 0090 3093 2710  w tytule przelewu lub wpłaty podając imię i nazwisko lub firmę Klienta oraz numer zamówienia otrzymany w informacji o przyjęciu zamówienia.
 3. Po zawarciu Umowy lub Umowy licencyjnej Klient zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, do dokonania zapłaty za Produkt.
 4. W razie niedokonania przez Klienta w całości zapłaty za Produkt w terminie określonym w ust. 3, Sprzedawca uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub Umowy licencji w terminie do 3 miesięcy po upływie terminu płatności..
 5. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.

§6 Realizacja Zamówienia

 1. W celu zrealizowania Zamówienia dokonanego za pośrednictwem Sklepu internetowego, Sprzedawca w ciągu 3 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy lub Umowy licencji skontaktuje się z Klientem.
 2. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w formularzu zamówienia lub powiązanego z Kontem Klienta
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że kontakt z Kupującym jest niemożliwy, w terminie trzech miesięcy od zawarcia Umowy lub Umowy licencyjnej jest uprawniony do odstąpienia od niej.
 4. W przypadku Zamówień złożonych przez osoby niebędące Konsumentami, jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia, w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy lub Umowy licencyjnej jest uprawniony do odstąpienia od niej.

§7 Umowa licencji

 1. W przypadku gdy przedmiotem Zamówienia jest Aplikacja, Sprzedawca udziela Klientowi odpłatnej i niewyłącznej licencji na Aplikację. W ramach udzielonej licencji Klient uprawniony jest do pobrania Aplikacji i zainstalowania jej w swoim sklepie internetowym, z tym zastrzeżeniem, że sklep internetowy Klienta musi spełniać wymogi techniczne Aplikacji. Klient uprawniony jest również do tymczasowego zwielokrotniania Aplikacji poprzez udostepnienie jej klientom swojego sklepu internetowego w celu korzystania z jego funkcjonalności.
 2. Aplikacja może zostać zainstalowana tylko w jednym sklepie internetowym Klienta, który Klient zobowiązany jest wskazać Sprzedawcy na jego żądanie.
 3. Okres trwania Umowy licencyjnej Sprzedawca określa na karcie Produktu. Klient uprawniony jest do zawarcia Umowy licencji na wielokrotność tych okresów, jak również do przedłużenia okresu trwania licencji dokonując ponownego Zamówienia.
 4. Klientowi przysługuje prawo korzystania z Aplikacji w okresie obowiązywania Umowy licencyjnej. Klient nie jest uprawniony do modyfikowania Aplikacji. Klient nie jest uprawniony do odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Aplikacji osobom trzecim.
 5. Sprzedawca odpowiada za prawidłowe działanie Aplikacji ze sklepem internetowym Klienta według stanu na dzień zawarcia Umowy licencyjnej. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne późniejsze nieprawidłowe działanie Aplikacji będące następstwem zmian dokonanych w oprogramowaniu sklepu internetowego przez ich dostawców.

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Po wykonaniu Usługi przez Sprzedawcę w całości, za wyraźną zgodą Konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Niniejsze postanowienie stanowi informację dla konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy po wykonaniu usługi przez Sprzedawcę.
 4. W przypadku Aplikacji, Produktów Shoper i Produktów Shopify Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, od momentu otrzymania ich od Sprzedawcy, jeżeli dostarczenie treści cyfrowych nastąpiło za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną w formularzu zamówienia i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi również w pozostałych w przypadkach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 6. Konsument uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Brand Active Sp. z o.o., ul. Jana i Jędrzej Śniadeckich 20C/3, 35-006 Rzeszów, adres elektroniczny: info@storesolutions.pl.
 7. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§9 Rękojmia za wady

 1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem pisemnie na adres: Brand Active Sp. z o.o., ul. Jana i Jędrzej Śniadeckich 20C/3, 35-006 Rzeszów lub drogą mailową na adres: info@storesolutions.pl.
 4. Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:
  • imię, nazwisko, firma, NIP, adres do korespondencji i dane kontaktowe;
  • informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;
  • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

§10 Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://storesolutions.pl/polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§11 Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku gdy przedmiotem Zamówienia jest Aplikacja, w ramach której Klient przetwarza jako administrator dane osobowe osób fizycznych korzystających z Aplikacji, przy wykorzystaniu infrastruktury informatycznej Sprzedawcy, Klient powierza dane osobowe tych osób fizycznych do przetwarzania Sprzedawcy na podstawie art. 28 RODO.
 2. Klient powierza Sprzedawcy przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych korzystających z Aplikacji, w celu realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu.
 1. Przy przetwarzaniu danych osobowych Sprzedawca w szczególności:
 2. przetwarza dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta – co dotyczy też przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakładają na niego obowiązujące przepisy. Przed przekazaniem danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przed rozpoczęciem przetwarzania Sprzedawca informuje Klienta o tym obowiązku prawnym, o ile przepisy nie zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
 3. zapewnia by osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
 4. podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych do przetwarzania danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 5. przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego;
 6. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych przepisami prawa;
 7. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Klientowi wywiązać się z obowiązków określonych przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych;
 8. udostępnia Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków podmiotu przetwarzającego dane, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz umożliwia Klientowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do nich z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta jeżeli jego zdaniem wydane polecenie stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Terminy audytów lub inspekcji muszą zostać uprzednio ustalone ze Sprzedawcą, jednakże audyt powinien zostać przeprowadzony nie później niż 14 dni od dnia zawiadomienia o woli jego przeprowadzenia
 9. po zakończeniu Umowy, zależnie od decyzji Klienta usuwa lub zwraca mu wszelkie powierzone dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
 10. Sprzedawca może powierzyć dane osobowe objęte powierzeniem do dalszego przetwarzania podwykonawcom na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
 11. Sprzedawca odpowiada za szkody spowodowane niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych, w granicach rzeczywiście poniesionej przez Klienta szkody, wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które przepisy prawa nakładają bezpośrednio na podmioty przetwarzające, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Klienta lub wbrew tym instrukcjom.

§12 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
 • założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym;
 • umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży;
 • umożliwienie korzystania z Koszyka;
 • Newsletter;
 • udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie internetowym, w tym przede wszystkim informacji o Produktach;
 • umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu internetowego.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:
 • komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie ze Sklepu;
 • dostęp do sieci Internet;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 1. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą założenia przez Klienta Konta klienta, z chwilą zapisania się do usługi Newslettera, a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na za założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, a także polegającej na świadczeniu usługi Newslettera, zostają zawarte na czas nieoznaczony. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 4. Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 4 i 5 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@storesolutions.pl lub pisemnie na adres: Brand Active Sp. z o.o., ul. Jana i Jędrzej Śniadeckich 20C/3, 35-006 Rzeszów.
 5. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@storesolutions.pl lub pisemnie na adres: Brand Active Sp. z o.o., ul. Jana i Jędrzej Śniadeckich 20C/3, 35-006 Rzeszów.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 4. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 6. Wszelkie elementy graficzne Sklepu internetowego, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Sklepu internetowego stanowią przedmiot prawa autorskiego Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Sklepu internetowego, Licencji na korzystanie ze Sklepu internetowego. W ramach udzielonej Licencji Użytkownik uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Sklepu internetowego poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 8. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 10. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl